Nederlands-Vlaams samenwerkingsverband zet in op 90 procent CO2-reductie in 2050

Elf multinationale ondernemingen in de regio Zuid-West Nederland en West-Vlaanderen pakken gezamenlijk de uitdaging op om aan de in Parijs gestelde doelen van 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 te werken. Daarnaast willen zij een substantiële bijdrage leveren aan het aankomende Klimaatakkoord. Dit doen zij via het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR).

Aan onderzoeksbureau CE Delft is gevraagd om samen met de bedrijven een routekaart te ontwikkelen met maatregelen die vanaf 2018 nodig zijn om deze doelen te bereiken. De maatregelen zijn opgenomen in de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region’. De roadmap is op dinsdag 17 april aangeboden aan de Tweede Kamer en de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland.

Acht concrete projecten om CO2-uitstoot te verlagen

In de roadmap zijn drie strategische prioriteiten geformuleerd: elektriciteit en waterstof, circulaire grondstoffen en CO2-opslag en gebruik (CCS en CCU). De drie prioriteiten zijn vervolgens vertaald in acht concrete projecten. Bij uitvoering ervan kan dit leiden tot het beoogde effect van CO2-reductie tot -90% in 2050. Het gaat om onder meer een waterstofnetwerk voor uitwisseling van waterstof tussen Gent en Vlissingen, een electrolyser van 100 MW om waterstof te produceren, het aanleggen van een netwerk ten behoeve van de opslag van CO2 en het project steel to chemicals, waarbij restromen van de staal- en chemische industrie worden omgezet in synthesegas.

Gunstige omgevingsfactoren

De SDR-regio is bij uitstek geschikt om te starten met de industrie-transitie. De SDR bedrijven liggen relatief dicht bij elkaar. Door onderlinge samenwerking kunnen zij een hogere CO2-reductie realiseren dan wanneer zij de klimaatdoelen afzonderlijk nastreven. Momenteel behoren zij tot de top van de wereld als het gaat om energie efficiëntie en emissiereductie. Daar is de afgelopen tientallen fors in geïnvesteerd. Door samenwerking op het gebied van realisering van de klimaatdoelstellingen willen zij echter toonaangevend worden in de wereld.

Noodzakelijke randvoorwaarden

De bij SDR aangesloten bedrijven starten nu met de uitwerking van deze projecten en hebben daarvoor budget en menskracht vrijgemaakt. Realisatie van deze projecten hangt echter af van meerdere externe factoren. Daarom zoekt SDR uitdrukkelijk de samenwerking met overheden, netwerkbedrijven en andere stakeholders. Het gaat hierbij vooral om investeringen in infrastructuur, de ontwikkeling van technologie, regelgeving, regionale inpassing en de prijsontwikkeling van onder andere CO2, energie en olie. Minstens zo belangrijk is daarnaast de voorwaarde dat de concurrentiekracht en de continuïteit van de SDR bedrijven bij de uitvoering van de projecten behouden blijft. Dit kan enkel als er voor de bedrijven ook een internationaal gelijk speelveld is. Dit vereist een realistische aanpak.

Ambitieuze doelstellingen

De doelstellingen om de klimaat-transitie te realiseren zijn ambitieus, kennen veel onzekerheden en zijn met de huidige bedrijfseconomische omstandigheden lastig realiseerbaar. De SDR bedrijven beseffen echter dat deze omstandigheden moeten veranderen om de transitie te realiseren. Het zetten van eerste stappen, in samenwerking met relevante stakeholders, is daarom nu noodzakelijk. De roadmap is bedoeld om hier een substantiële aan te leveren.

Over SDR

Smart Delta Resources (SDR) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 11 multinationale ondernemingen in de regio West-Brabant, Zeeland en de Kanaalzone van Gent, hier aangeduid als de Delta regio. Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door de provincie Zeeland, North Sea Port en Economische Impuls Zeeland. De 11 bedrijven zijn: Arcelor Mittal, Cargill, Cosun, Dow, Engie, ICL-IP, LambWeston-Meijer, Sabic, Trinseo, Yara, Zeeland Refinery.

SDR is in 2014 tot stand gekomen met het doel de concurrentiepositie van de aangesloten bedrijven en van de regio te versterken. Door gezamenlijke business cases te ontwikkelen voor de uitwisseling van rest -en materiaalstromen (‘industriële symbiose’) en door industriële transitie wordt invulling gegeven aan deze doelstelling. Inmiddels zijn en worden enkele van deze business cases gerealiseerd. Vanwege de klimaatakkoorden van Parijs en het daar uit voortvloeiende Europees en nationaal beleid is de focus van het samenwerkingsverband meer komen te liggen bij reductie van CO2 -emissie en circulaire economie, zonder de oorspronkelijke doelstellingen uit het oog te verliezen.